TEL: 1300 228 488 (1300 BATHTUB)

Holiday Inn Potts Point, Sydney